Profiteer nu van extra veel inschrijfkorting voor UB2018

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. Evenement: het evenement Ultimate Buffalo.

1.2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

1.4. Organisator: de samenwerkingsovereenkomst tussen Health en Training Studio Body Kicks Weerselo en All it Takes personal training Hengelo

Artikel 2: Deelname

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement voor de 16+ wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Mits de deelnemer participeert aan het programma voor de kinderen. Daarvoor dienen de deelnemers tussen de 6 en 15 jaar oud te zijn.

2.2. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.

2.4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.5. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te gelasten. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

2.6.De Deelnemer dient te allen tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement op te volgen. Bij herhaaldelijk of ernstige misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement stop te zetten zonder dat de Deelnemer daarbij aanspraak kan maken op gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Portretrecht

4.1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto's en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Beeldmateriaal

5.1. De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door de Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 6: Persoonsgegevens

6.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door het aangaan van de Overeenkomst verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk verstrekken zal stopzetten.

Onze Sponsoren en partners